Mihai Eminescu – Opera Completă în 8 volume, Pret 690 lei

Opera Completă în 8 volume ale poetului Mihai Eminescu, ediție îngrijită de academicianul Mihai Cimpoi. O prezentare grafică excelentă, cuprinde întreaga operă a marelui poet, devenită accesibilă cititorilor de toate vârstele prin prezenta ediţie:

Volumul I. Poezii. Poezii publicate în timpul vieţii, din manuscrise, traduceri şi prelucrări. Nr. pagini: 780

Volumul II. Proză. Teatru. Literatura populară. Proză antumă şi postumă, drame, culegeri de lirică populară. Nr. pagini: 720

Volumul III.. Fragmentarium. Corespondenţă. Filozofie, istorie, cultură, artă, literatură, fizică, matematică; Scrisori trimise şi primite, corespondenţă oficială. Nr. pagini: 624

Volumul IV. Traduceri. Traduceri filozofice, istorice şi ştiinţifice, teatru şi proză literară tradusă. Nr. pagini: 640

Volumul V. Publicistică. 7/19 ianuarie 1870 – 30 decembrie 1878. Nr. pagini: 704

Volumul VI. Publicistică. 5 ianuarie 1879 – 29 iulie 1880. Nr. pagini: 704

Volumul VII. Publicistică. 30 iulie 1880 – 13 octombrie 1881. Nr. pagini: 704

Volumul VIII. Publicistică. 13 octombrie 1881 – 1 ianuarie 1889. Nr. pagini: 704

Opera Completă Mihai Eminescu în 8 volume

NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI OPERA COMPLETĂ EMINESCU ÎN 8 VOLUME – MIHAI CIMPOI

Ediția de față își propune să realizeze un Corpus cvasi-integral de opere eminesciene, incluzând aproape toate textele originale cunoscute până acum (poezii, proze, drame, articole publicistice, însemnările manuscrise din diferite domenii și reunite sub genericul Fragmentarium), corespondența și traducerile cele mai importante.

Așa cum nu există încă o ediție integrală ne varietur, care să dispună creațiile lui Eminescu în ordine cronologică, întreprinderea aceasta întârziind din cauza atât a vastității operei, a procesului lung de gestație, a numărului mare de variante, versiuni colaterale, cât și a dificultăților enorme pe care le ridică datarea făcută de însuși poetul doar în unele cazuri, ne conducem de criteriile de editare “clasice” stabilite de Perpessicius în ediția academică, devenită Ediția Națională și denumită pe bună dreptate și Ediția Perpessicius.

Această ediție se întinde în timp de la 1939: vol. I. Poezii tipărite în timpul vieții (1939); vol. II. Poezii tipărite în timpul vieții (1943); vol. III. Poezii tipărite în timpul vieții (1943); vol. IV. Poezii postume (1944); vol. V. Poezii postume (1958); vol. VI. Literatura populară (1963); vol. VII. Proza literară (1977); vol. VIII. Teatrul original și tradus. Traducerile de proza literară. Dicționarul de rime (1988); vol. IX. Publicistica 1870-1877 (1980); vol. X. Publicistica 1 noiembrie 1877-15 februarie 1880 (1989); vol. XI. Publicistica 17 februarie-31 decembrie 1880 (1984); vol. XII. Publicistica 1 ianuarie-31 decembrie 1881 (1985); vol. XIII. Publicistica 1882-1883, 1888-1889 (1985); vol. XIV. Traduceri filosofice, istorice și științifice (1983); vol. XV. Fragmentarium. Addenda ediției (1993); vol. XVI. Corespondența (1989) și vol. XVII. Biografia operei (1999). Șase volume din această ediție au fost îngrijite de Perpessicius, celelalte fiind elaborate de o echipă a Academiei Române condusă de D. Vatamaniuc.

Reproducând textele din această ediție, din care am preluat selectiv notele și descrierea topografică a manuscriselor, le-am colaționat cu alte ediții de referință, în special cu cele datorate lui T. Maiorescu (Poezii, 1883, Editura Librăriei Socec, cu 61 de poezii în sumar, pe copertă figurând 1884); D. Murărașu (Poezii în 3 volume, Editura “Minerva”, București, 1970), D. Vatamaniuc (Opere în 5 volume, colecția “Opere fundamentale” apărută sub auspiciile Academiei Române, coordonator fiind acad. Eugen Simion, Univers enciclopedic, 1999-2000) și Aureliei Rusu (Opere din colecția “Clasicii români” și “Proza literară”, vol. V, 2000).

Pe parcurs s-a înregistrat o prodigioasă activitate editorială, soldată cu alte ediții de referință (edițiile Nerva Hodoș, Ion Scurtu, Ilarie Chendi) și întregită cu prețioasele contribuții ale lui N. Iorga, G. Călinescu, P. Creția ș.a. La întocmirea tabelului cronologic am ținut cont de investigațiile lui I. Roșu, V. Crăciun, G. Munteanu, O. Vuia, N. Georgescu, Th. Codreanu, H. Frisch (pentru textele germane).

Îngrijirea prezentei ediții Opera Completă Eminescu în 8 volume a fost încredințată acad. Mihai Cimpoi, reputat eminescolog.

Am adaptat reproducerea textelor la ortografia actuală a Academiei Române, păstrând totodată, mai cu seamă în textele poetice, formele gramaticale și fonetismele utilizate de poet, care răspund și unor necesități prosodice, dau culoare inconfundabilă stilului eminescian și îmbogățesc mitopo(i)etica sa ce poartă pecetea neștearsă a unui mare creator de valoare națională și universală, fapt confirmat de traducerea și receptarea operei și personalității sale intelectuale în diverse arealuri culturale în aproape 70 de limbi.

NOTĂ LA EDIŢIA A II-a EDIȚIA INTEGRALĂ MIHAI EMINESCU ÎN 8 VOLUME

Trăim o oră a dialogului valorilor care are loc la scară europeană şi mondială.

Într-un atare dialog ne-am angajat, indiscutabil, şi cu Eminescu, cel care, la 1870, vorbea despre necesitatea constituirii unei Ligi Spirituale Europene, care să armonizeze interesele continentale cu cele speciale (naţionale).

Personalitatea sa europeană, remarcată încă de Maiorescu, a căpătat contururi noi şi ferme în lumina imperativelor timpului nostru integrator şi totodată dătător de certitudine identitară. Ea s-a reactualizat în ciuda încercărilor demolatoare şi a îndemnurilor insinuante de a ne lepăda de Eminescu pentru a ne europeniza mai repede.

Stupoare! A rămas un monument al meditaţiei mişcător în timp, spre a parafraza spusa lui Baudelaire despre Hugo. Fiindcă, urmând drumul Poeziei, merge cu gândul în temeiul şi miezul Fiinţei, vorba lui Heidegger despre Hölderin, fiindcă ctitoreşte din nou esenţa poeziei, determinând o epocă nouă „a zeilor care au fugit şi a zeului care stă să vină”.

La 1939 Camil Petrescu trecea în revistă temeiurile admiraţiilor variate şi reactualizate pentru opera marelui poet: armonia eminesciană, unică în spiritualitatea românească, geniul gânditorului politic care a scrutat pătrunzător structurile româneşti şi a văzut limpede esenţele naţionale, intraductibilitatea, puterea de demiurg de ordin mitologic. „Prin el poporul român devine poet realizat în carte”, conchidea autorul Patului lui Procust.

Eminescu rămâne constant, în ţară şi în afara frontierelor ei, Biblia lucrătoare a tuturor românilor. Pentru românii basarabeni este, în etapa Renaşterii lor, chiar o Biblie luptătoare.

În răstimpul care a trecut de la prima ediţie a Operei Complete Eminescu în 8 volume şi încununată cu Premiul pentru Excelenţă Redacţională la Târgul Internaţional de Carte „Bookarest – 2002”, opera sa a cunoscut noi şi noi reeditări însă ediţia noastră rămâne deocamdată unica ce include întreaga operă literară şi publicistică, traducerile, corespondenţa, precum şi însemnările cu caracter personal rămase în manuscrise şi se adresează cititorului de orice nivel de pregătire intelectuală.

Acad. Mihai Cimpoi despre Opera Completă Mihai Eminescu în 8 volume